جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عنوان سوال - بریدگی الت

سر آلت بصورت بریدگی کوچک ودوعدد قرمزی کوچک نشانه چیست؟
پاسخ دکتر

علیک سلام

پماد کالندولا بزن

بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود